Logo značky Ardiama - horizontálne, v čiernej farbe

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Ardiama s.r.o.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len “VOP”) upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy, kedy na jednej strane je spoločnosť Ardiama s.r.o., IČO 47839708, DIČ SK2024125301 so sídlom Hlučínska 1, 831 03 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka č. 99728/B ako Predávajúci a na strane druhej je Kupujúci.

Neoddeliteľnou súčasťou VOP je Reklamačný poriadok.

I. Základné ustanovenia a pojmy

Pre účely týchto VOP sa tieto pojmy vykladajú tak ako je uvedené nižšie:

 1. Predávajúci – spoločnosť Ardiama s.r.o., IČO 47839708, DIČ SK2024125301 so sídlom Hlučínska 1, 831 03 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka č. 99728/B. Predávajúci je prevádzkovateľom internetovej stránky na doméne www.ardiama.sk.
 2. E-shop – internetový obchod Predávajúceho umiestnený na doméne www.ardiama.sk.
 3. Kupujúci – fyzická alebo právnická osoba, ktorá uskutočnila Objednávku. Kupujúci môže byť spotrebiteľ alebo podnikateľ.
 4. Spotrebiteľom –  fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti. Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, ako aj súvisiacimi predpismi.
 5. Podnikateľom sa rozumie:
  • osoba zapísaná v obchodnom registri,
  • osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
  • osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
  • osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

   Podnikateľom sa taktiež pre účely VOP rozumie ten, kto jedná v súlade s predchádzajúcou vetou v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Ak uvedie Kupujúci v objednávke svoje identifikačné číslo (IČO), potom berie na vedomie, že pre neho platia pravidlá uvedené vo VOP pre podnikateľov. Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi VOP a individuálnou zmluvou, má prednosť text zmluvy.
 6. Objednávka –  odoslaný elektronický formulár, email alebo telefonicky rozhovor Kupujúceho s Predávajúcim na základe ktorého Kupujúci odovzdá Predávajúcemu informácie o Kupujúcom (meno, priezvisko, dodacia a fakturačná adresa, emailový a telefonický kontakt) a nevyhnutné informácie o objednanom tovare z ponuky E-shopu (druh, počet a veľkosť tovaru, cena tovaru). Odoslaná Objednávka zo strany Kupujúceho sa považuje za návrh zmluvy v zmysle § 43a Občianskeho zákonníka. 
 7. Kúpna cena – kúpna cena tovaru uvedeného v Objednávke.
 8. Záloha na Kúpnu cenu tovaru – záloha na kúpnu cenu tovaru uvedeného v Objednávke vo výške stanovenej Predávajúcim.
 9. Potvrdenie prijatia Objednávky – email doručovaný bezodkladne po prijatí Objednávky Predávajúcim Kupujúcemu, v ktorom Predávajúci potvrdzuje prijatie Objednávky. Samotné doručenie Potvrdenia prijatia Objednávky sa nepovažuje za záväzné uzatvorenie Kúpnej zmluvy.
 10. Kúpna zmluva – kúpna zmluva na tovar uvedený v Objednávke Kupujúceho uzatvorená medzi Kupujúcim a Predávajúcim. Zmluvný vzťah medzi Kupujúcim a Predávajúcim sa považuje v súlade so zákonom č. 102/2014 Z.z. za zmluvu uzavretú na diaľku.
 11. Moment uzatvorenia Kúpnej zmluvy: Kúpna zmluva je uzatvorená na základe Objednávky zo strany Kupujúceho momentom splnenia oboch nasledujúcich podmienok:
  1. doručenie Potvrdenia prijatia Objednávky
  2. pripísanie Zálohy na Kúpnu cenu tovaru alebo celej Kúpnej ceny tovaru uhradenej Kupujúcim na účet Predávajúceho
 12. Orgán dozoru – Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P. O. BOX č. 5, 820 07, Bratislava 27, tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04

II. Uzatvorenie a obsah kúpnej zmluvy

 1. E-shop obsahuje zoznam tovaru ponúkaného Predávajúcim k predaju Kupujúcemu a Kupujúci si môže tento tovar prostredníctvom Objednávky objednať.
 2. Kúpna zmluva je uzatvorená Momentom uzatvorenia Kúpnej zmluvy.
 3. Podmienkou platnosti Kúpnej zmluvy je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných systémom pri realizácii Objednávky. Údaje o Kupujúcom uvedené v Objednávke sú Predávajúcim považované za správne a tieto slúžia Predávajúcemu najmä na riadne a skoré vybavenie Objednávky Zákazníka. V prípade chybného alebo neúplného vyplnenia Objednávky o ktorom má Kupujúci vedomosť, Predávajúci bezodkladne upovedomí Kupujúceho o vadnosti či neúplnosti Objednávky.
 4. Kupujúci úhradou Zálohy na kúpnu cenu tovaru alebo celej Kúpnej ceny tovaru potvrdzuje, že sa pred úhradou zoznámil s týmito VOP, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí Reklamačný poriadok a že s nimi súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania Objednávky. Kópiu VOP dostane kupujúci ako prílohu Potvrdenia prijatia objednávky na ním zadanú emailovú adresu.
 5. Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou tovaru, ktoré sú v obchodnej ponuke Predávajúceho zverejnené na E-shope, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných lôg či patentov predávajúceho alebo ďalších firiem.
 6. Kúpnou zmluvou sa Predávajúci zaväzuje, že Kupujúcemu odovzdá tovar, ktorý je špecifikovaný v Objednávke, umožní mu nadobudnúť vlastnícke právo k nemu a Kupujúci sa zaväzuje, že tovar prevezme a zaplatí Predávajúcemu Kúpnu cenu. Predávajúci Kupujúcemu odovzdá tovar, i doklady, ktoré sa k tovaru vzťahujú, a umožní Kupujúcemu nadobudnúť vlastníckeho práva k tovaru v súlade so zmluvou.
 7. Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k tovaru, a preto sa Kupujúci môže stať vlastníkom až po úplnom zaplatení Kúpnej ceny. Tovar zostáva do zaplatenia celej Kúpnej ceny majetkom Predávajúceho, avšak nebezpečenstvo škody na veci prechádza prevzatím tovaru na Kupujúceho.
 8. Predávajúci splní povinnosť odovzdať tovar Kupujúcemu, ak mu umožní nakladať s tovarom v mieste plnenia a včas mu to oznámi. Ak má Predávajúci vec odoslať, odovzdá vec Kupujúcemu Podnikateľovi odovzdaním prvému dopravcovi k preprave pre Kupujúceho a umožní Kupujúcemu uplatniť práva z prepravnej zmluvy voči dopravcovi. Predávajúci odovzdá Kupujúcemu Spotrebiteľovi tovar až keď mu tovar odovzdá dopravca.
 9. Predávajúci odovzdá kupujúcemu predmet kúpy v dojedanom množstve, akosti a prevedení.
 10. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní Kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté Kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatváraním Kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí Kupujúci sám.
 11. Farebné zobrazenie tovaru na monitore nemusí presne zodpovedať reálnym farebným odtieňom ako ich bude Kupujúci vnímať v skutočnosti. Zobrazenie farebných odtieňov je okrem iného závislé aj na kvalite zobrazovacieho monitora, resp. iného použitého zobrazovacieho zariadenia.

III. Cena a platobné podmienky

 1. Všetky ceny sú zmluvné. Ceny na E-shope sú konečné, tzn. vrátane DPH, príp. všetkých ďalších daní, poplatkov a poštovného, ktoré musí Kupujúci pre nadobudnutie vlastníctva k tovaru zaplatiť.
 2. Akciové ceny platia do vypredania zásob pri uvedení počtu kusov akciového tovaru alebo po dobu časovo určenú.
 3. Predávajúci je oprávnený dohodnúť si s individuálnym Kupujúcim cenu v odlišnej výške ako je uvedená na E-shope.
 4. Bežná cena znamená cenu tovaru alebo služby, za ktorú predmetný tovar alebo službu Predávajúci ponúkal bez zohľadnenia celkových možných bonusov, marketingových kampaní na podporu predaja a iných zľavových akcií uvedených na E-shope alebo cenu vychádzajúceho z porovnania konkurenčných cien vzhľadom ku kvalite a prevedeniu tovaru alebo služby. 
 5. Predávajúci akceptuje nasledujúce spôsoby platby:
  – platba v hotovosti do 5.000 eur pri prevzatí tovaru na vopred dohodnutom výdajnom mieste (v Bratislave alebo Banskej Bystrici),
  – platba bankovým prevodom,
  – platba kartou cez platobnú bránu
  – na dobierku pri doručení tovaru (úhrada kartou alebo v hotovosti prepravcovi – Slovenská pošta a.s.)

  Kupujúci má po dohode s Predávajúcim možnosť uhradiť Kúpnu cenu alebo Zálohu na Kúpnu cenu tovaru aj iným spôsobom.
 6. V prípade bezhotovostnej platby bežným bankovým prevodom je Kupujúci povinný pri zadávaní príkazu k platbe Kúpnej ceny podľa príslušnej zmluvy uviesť variabilný symbol danej platby.
 7. Faktúra (zálohová, vyúčtovacia) bude zo strany Predávajúceho zasielaná na emailovú adresu Kupujúceho.
 8. Fakturačné údaje kupujúceho nie je možné meniť spätne po odoslaní objednávky.

IV. Dodacie podmienky

 1. Predávajúci doručuje tovar na dodaciu adresu uvedenú Kupujúcim v Objednávke prostredníctvom služieb Slovenskej pošty a.s. (na dodaciu adresu alebo na najbližšiu poštu) alebo osobne v rámci miest Bratislava a Banská Bystrica.
 2. Tovar bude Kupujúcemu doručený na ním uvedenú adresu v rámci SR v dodacej lehote 21-30 dní od dňa uzatvorenia Kúpnej zmluvy, prípadne v dobe dodania zverejnenej pri konkrétnom tovare na E-shope.
 3. V prípade, že bude v E-shope u konkrétneho tovaru uvedená dodacia lehota ako údaj v rozmedzí „od – do“, garantuje Predávajúci doručenie tovaru v najneskoršom uvedenom termíne.
 4. Doručenie tovaru Predávajúcim Kupujúcemu v rámci SR je bezplatné.
 5. Doručenie tovaru Predávajúci uskutočňuje s poistením do výšky Kúpnej ceny tovaru.
 6. Spôsob a doba doručenia na dodaciu adresu mimo územia SR budú s Kupujúcim individuálne dohodnuté. 
 7. Tovar bude Kupujúcemu doručený až po riadnom zaplatení celej Kúpnej ceny Predávajúcemu.
 8. Ak nie je ujedané, ako má byť tovar zabalený, Predávajúci tovar zabalí podľa zvyklostí; ak nie sú zvyklosti, potom spôsobom potrebným pre uchovanie tovaru a jeho ochranu. Rovnakým spôsobom zaobstará Predávajúci tovar pre prepravu.
 9. V prípade doručovania prostredníctvom Slovenskej pošty a.s. je Kupujúci povinný prevziať tovar pri jeho doručení. V prípade, ak Kupujúci neprevezme zásielku v odbernej lehote, dochádza k porušeniu Kúpnej zmluvy z jeho strany. V prípade, že je z uvedeného dôvodu na strane Kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom než bolo medzi Kupujúcim a Predávajúcim dohodnuté, je Kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru.
 10. Daňový doklad (faktúra) vzťahujúci sa k tovaru objednanému Kupujúcim (a ktorý je považovaný aj za záručný list) je dodávaný spoločne s tovarom.
 11. Kupujúci je povinný bezprostredne pri dodaní skontrolovať spolu s dopravcom stav zásielky (napr. poškodenie krabice, stav dodávaného tovaru) a porovnať či zodpovedá popisu tovaru uvedeným Predávajúcim v Potvrdení prijatia Objednávky, prípadne uvedených v priloženom prepravnom liste.

  Kupujúci je oprávnený prepravcovi odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou, s tým, že zásielka je napr. neúplná alebo poškodená. Pokiaľ takto poškodenú zásielku kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v odovzdávacom protokole prepravcu.

  Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné okamžite oznámiť e-mailom na adresu: info@ardiama.sk, spísať s dopravcom škodový protokol a tento bez zbytočného odkladu zaslať faxom, e-mailom, alebo poštou predávajúcemu.

  Dodatočná reklamácia neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavuje kupujúceho práva vec reklamovať, dávajú však​ predávajúcemu​ ​ možnosť​ ​ preukázať,​ ​ že​ ​ sa​ ​ nejedná​ ​ o ​ ​ rozpor​ ​ s ​ ​ kúpnou​ ​ zmluvou a že tovar a jeho balenie nemali tieto vady v čase prevzatia tovaru (zásielky) dopravcom.
 12. Predávajúci nenesie zodpovednosť za:
  – poškodenie zásielky doručovateľom;
  – dodanie tovaru v rozpore s týmito VOP, resp. v rozpore s dohodnutým podmienkami dodania, a to vplyvom vyššej moci;
  – oneskorené doručenie zavinené udaním nesprávnej adresy zo strany Kupujúceho;
  – oneskorené doručenie zavinené doručovateľom.

V. Zmena veľkosti prsteňov a svadobných obrúčok

Informácie budú doplnené. V prípade potreby nás kontakujte.

VI. Prevádzková doba

 1. Objednávky prostredníctvom E-shopu a emailu môže Kupujúci vykonať kedykoľvek bez časového obmedzenia.
 2. Objednávky prostredníctvom telefónu môže Kupujúci vykonať v čase: Po – Pia: 10:00 – 16:00 hod. Kupujúci si prostredníctvom E-shopu taktiež môže zvoliť časový rámec v ktorom si žiada byť zo strany Predávajúceho kontaktovaný za účelom zadania Objednávky.

VII. Odstúpenie od zmluvy

Odstúpenie od zmluvy Kupujúcim

 1. V zmysle ustanovenia § 7 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon č. 102/2014 Z. z.) má Kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 60 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote odoslaný Predávajúcemu Formulár na odstúpenie od Kúpnej zmluvy. Toto právo má Kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne v priestoroch výdajného miesta predávajúceho.

  Odstúpenie a tovar zasielajte na adresu:
  Ardiama s.r.o., IČO 47839708, so sídlom Hlučínska 1, 831 03 Bratislava

  Tovar by mal Kupujúci vrátiť úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, môže Predávajúci po Kupujúcom požadovať úhradu čiastky zodpovedajúcu zníženiu hodnoty tovaru (v súlade s §10 odsek (4) zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov).
 2. Kupujúci má právo v rámci príslušnej lehoty 60 dní od prevzatia tovaru, tento rozbaliť a vyskúšať obdobným spôsobom, ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, charakteristík a fungovania tovaru. Predmetná lehota v trvaní 60 dní nie je určená na bežné nosenie a používanie tovaru obvyklým spôsobom. V prípade, ak Kupujúci v predmetnej lehote používa tovar a tento bude vykazovať pri vrátení po odstúpení od Kúpnej zmluvy známky opotrebenia v dôsledku nosenia a používania, Kupujúci je povinný uhradiť peňažnú čiastku zodpovedajúcu zníženiu hodnoty tovaru.
 3. Okrem prípadov, kedy je odstúpenie od zmluvy výslovne dojednané, nemôže spotrebiteľ odstúpiť od zmlúv:
  a) o poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom Kupujúceho a Kupujúci vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
  b) predaji tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý Predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
  c) predaji tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
  d) predaji tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
  e) predaji tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
  f) predaji alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,
  g) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,
  h) predaji zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
  i) predaji periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,
  j) o poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,
  k) o poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.
 4. Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva odstúpiť od zmluvy, darovacia zmluva stráca účinnosť a Kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť i s ním súvisiace poskytnuté darčeky. V prípade, že tieto nebudú vrátené späť, budú tieto hodnoty chápané ako bezdôvodné obohatenie Kupujúceho. V prípade odstúpenia od darovaciej zmluvy nezaniká Kúpna zmluva a zmluvy sú posudzované z tohto hľadiska samostatne.
 5. Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru vznikne Kupujúcemu nárok na vrátenie zaplatených finančných čiastok spojených s vráteným tovarom, ktoré budú vrátené Kupujúcemu najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Vrátenie Kúpnej ceny zo strany Predávajúceho bude uskutočnené na bankový účet určený Kupujúcim alebo rovnakým spôsobom, aký bol použitý pri pôvodnej platbe Kupujúcim Predávajúcemu (ak nebude osobitne dohodnuté inak, a to bez vyúčtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov). Predávajúci však nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky Kupujúcemu skôr, než mu Kupujúci tovar odovzdá.

Odstúpenie od zmluvy Predávajúcim

 1. Kupujúci berie na vedomie, že môžu nastať prípady, kedy nedôjde k uzatvoreniu zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim, a to hlavne v prípade, kedy Kupujúci objedná tovar za cenu zverejnenú omylom v dôsledku chyby vnútorného informačného systému Predávajúceho. Predávajúci v takom prípade kupujúceho bezodkladne informuje o tejto skutočnosti a rovnako má právo v lehote 3 dní odstúpiť od Kúpnej zmluvy.
 2. Predávajúci si vyhradzuje právo prehlásiť a bezodkladne o tom informovať Kupujúceho, že považuje kúpnu zmluvu za neplatne uzatvorenú, pokiaľ došlo ku zneužitiu osobných údajov, zneužitiu platobnej karty a pod., alebo z dôvodu zásahu správneho či súdneho orgánu. Kupujúci berie na vedomie, že v uvedených prípadoch nemôže Kúpna zmluva platne vzniknúť.

VIII. Alternatívne riešenie sporov

 1. V zmysle ust. § 11 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov Kupujúci má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva. V prípade, že Predávajúci takúto žiadosť Kupujúceho zamietne alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, potom má Kupujúci právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu, ktorým je v zmysle ust. § 3 ods. 2 písm. c) zákona č. 391/2015 Z.z. Slovenská obchodná inšpekcia alebo subjektu v zmysle § 3 ods. 1 cit. zákona zapísanému v zozname vedenom Ministerstvom hospodárstva SR. Súčasne má kupujúci právo využiť online platformu riešenia spotrebiteľských sporov.
 2. V prípade cezhraničného sporu má Kupujúci právo obrátiť sa na Európske spotrebiteľské  centrum, ktoré mu poskytne adresu na doručovanie, elektronickú adresu alebo telefonický kontakt na subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorý je príslušný na riešenie jeho sporu.

IX. Záverečné ustanovenia

 1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 05.10.2020 Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť VOP bez predchádzajúceho upozornenia.
 2. Právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim neupravené týmito VOP sa spravujú najmä ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v neskorších predpisov a pod.
 3. Kupujúci vyznačením (zaškrtnutím) príslušného pola prostredníctvom E-shopu prípadne inej aplikácie potvrdzuje, že bol s VOP a REKLAMAČNÝM PORIADKOM a PODMIENKAMI OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV v plnom rozsahu oboznámený, súhlasí s ich obsahom, sú mu zrozumiteľné, považuje ich za určité a je nimi viazaný.


Nenašli ste informáciu, ktorú ste hľadali?

Preskúmajte ďalšie dokumenty alebo nás priamo kontaktujte. Radi vám odpovieme na všetky otázky súvisiace s nákupom u nás.