Logo značky Ardiama - horizontálne, v čiernej farbe

Reklamačný poriadok

I. Všeobecné​ ​ ustanovenia

 1. Reklamačný poriadok (ďalej len “RP”) je neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok (ďalej jen „VOP“) predávajúceho spoločnosti Ardiama s.r.o., IČO 47839708, DIČ SK2024125301 so sídlom Hlučínska 1, 831 03 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka č. 99728/B, a opisuje postup, akým spôsobom pristupovať pri reklamácii tovaru​ ​ nadobudnutého​ ​ od​ ​ predávajúceho.
 2. Uzavretím Kúpnej zmluvy a prevzatím tovaru od predávajúceho kupujúci súhlasí s týmto Reklamačným poriadkom. Definície pojmov obsiahnuté v tomto Reklamačnom poriadku majú prednosť pred definíciami vo VOP. Pokiaľ tento Reklamačný poriadok pojem nedefinuje, chápe sa vo význame, v akom je definovaný vo VOP. Ak nie je definovaný ani tam,​ ​ chápe​ ​ sa​ ​ vo​ ​ význame,​ ​ v ​ ​ akom​ ​ ho​ ​ užívajú​ ​ platné​ ​ a ​ ​ účinné​ ​ právne​ ​ predpisy.

II. Doklad o záruke

 1. Ako doklad o záruke vystavuje Predávajúci ku každému zakúpenému tovaru nákupný doklad (faktúra) so zákonom uvedenými všetkými potrebnými údajmi pre uplatnenie záruky (najmä názov​ ​ tovaru,​ ​ cena,​ ​ množstvo).
 2. Na výslovnú žiadosť Kupujúceho predávajúci poskytne záruku písomnou formou (záručný list).

III. Záručná doba

 1. Záručná​ ​ doba​ ​ začína​ ​ plynúť​ ​ ​ dňom​ ​ prevzatia​ ​ tovaru​ ​ Kupujúcim.
 2. Prevzatím tovaru v prípade Kupujúceho – Podnikateľa je okamih jeho odovzdania Predávajúcim resp. prvému prepravcovi. V prípade, ak je Kupujúcim Spotrebiteľ, je okamihom prevzatia tovaru Spotrebiteľom​ ​od​ ​Predávajúceho​ ​ resp.​ ​ prevzatie​ ​ od​ ​ dopravcu.
 3. Záručná doba je u nového tovaru bez časového obmedzenia s výnimkou výluk a obmedzení uvedených v tomto RP.
 4. Práva zo zodpovednosti za chyby tovaru, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak neboli uplatnené v záručnej​ ​ dobe.
 5. Uplatnenie reklamácie sa riadi zákonom č 40/1964 Zb., Občiansky zákonník a zákonom č. 250/2007 Z.z, o ochrane spotrebiteľa, obidva zákony v platnom a účinnom znení, s prihliadnutím k spresneniam v tomto RP. V prípade uplatnenia reklamácie v dobe presahujúcej zákonom stanovená záručnú dobu sa uplatnenie reklamácie riadi výhradne týmto RP.

IV. Kontrola​ ​ tovaru​ ​ pri​ ​ prevzatí

 1. Kupujúci je povinný, aby bezprostredne pri dodaní prekontroloval spolu s dopravcom stav zásielky (napr. poškodenie krabice, stav dodávaného tovaru) podľa informácií uvedených o tovare zaslaných v emailových správach predávajúcim (potvrdenie objednávky, informácia o odoslaní) prípadne uvedených v priloženom prepravnom liste.
 2. Kupujúci je oprávnený prepravcovi odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s Kúpnou zmluvou, s tým, že zásielka je napr. neúplná alebo poškodená. Pokiaľ takto poškodenú zásielku Kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v odovzdávacom protokole prepravcu.
 3. Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné okamžite oznámiť e-mailom na adresu: info@ardiama.sk, spísať s dopravcom škodový protokol a tento bez zbytočného odkladu zaslať e-mailom, alebo poštou predávajúcemu.
 4. Dodatočná reklamácia neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavuje Kupujúceho práva vec reklamovať, dávajú však​ ​ predávajúcemu​ ​ možnosť​ ​ preukázať,​ ​ že​ ​ sa​ ​ nejedná​ ​ o ​ ​ rozpor​ ​ s ​ ​ kúpnou​ ​ zmluvou.

V. Pokyny pre riadnu starostlivosť o tovar

 1. Pred prvým použitím tovaru je kupujúci povinný dôkladne sa oboznámiť s informáciami a pokynmi zaslanými Predávajúcim ohľadom starostlivosti a používania tovaru a následne sa týmito informáciami a pokynmi dôsledne riadiť.

VI. Výluky zo záruky

 1. Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené:
  – neprimeraným používaním výrobku a zaobchádzaním s ním (poškriabanie výrobku, rozbitie kameňa, zdeformovanie tovaru, prasknutie tovaru, poškodenia tovaru prítomnosťou chemických látok, čistiacich prostriedkov, používaním čistiacich handričiek na matovaný a gravírovaný povrch a iné);
  – bežné opotrebenie veci (alebo ich častí) spôsobené používaním (napr. prirodzené opotrebenie napr. predratie krúžkov na visiacich náušniciach, atď.),
  – vady spôsobené nadmerným mechanickým opotrebením alebo zdeformovaním tovaru (napr. rozbitie kameňa, vybratie kameňa, vypadnutie kameňa);
  – tovar znehodnotený pri zanedbaní starostlivosti a pri nedodržaní pokynov uvedených pokynov pre riadnu starostlivosť o tovar.
 2. Záruka sa taktiež nevzťahuje na vady tovaru v dôsledku ktorých už bola Kupujúcemu poskytnutá zľava.
 3. Záruka sa nevzťahuje na tovar, ktorý bol predmetom akýchkoľvek odborných či neodborných úprav alebo opráv vykonaných inou osobou ako Predávajúci.
 4. Záruku bez časového obmedzenia nad rámec zákonnej záruky sa vzťahuje výlučne len na Kupujúceho, ktorý zakúpil tovar od Predávajúceho, nie na nasledujúceho vlastníka tovaru.

VII. Uplatnenie reklamácie

 1. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný poskytnúť predávajúcemu potrebnú súčinnosť potrebnú pre vybavenie reklamácie, v opačnom prípade sa lehoty adekvátne predlžujú​ ​ o ​ ​ čas,​ ​ v ​ ​ ktorom​ ​ kupujúci​ ​ neposkytol​ ​ požadovanú​ ​ súčinnosť.
 2. Miestom​ ​ pre​ ​ uplatnenie​ ​ reklamácie​ ​ je​ spoločnosť Ardiama,​ ​ s.r.o.​ ​ so​ ​ sídlom​ ​ Hlučínska​ ​ 1/11,​ ​ 831​ ​ 03 Bratislava.
 3. Postup pri uplatnení reklamácie:
  – Kupujúci je povinný vypísať a zaslať Predávajúcemu Reklamačný formulár, ktorý je na stiahnutie na našej stránke v časti reklamácie, kde uvedie svoje meno a priezvisko, adresu, telefónne číslo, číslo objednávky, dátum prebratia tovaru a podrobný popis reklamovanej vady tovaru.
  – Kupujúci je povinný predávajúcemu zaslať kópiu faktúry, ktorá zároveň slúži ako záručný list, ktorú obdržal s objednaným tovarom.
  – Kupujúci vadný tovar s Reklamačným na reklamáciu zašle službou Slovenskej pošty a.s. Express kuriér na adresu prevádzky Predávajúceho, a to: Ardiama s.r.o., Hlučínska 1/11, 831 03 Bratislava.
  – Reklamovaný tovar by mal byť dôkladne zabezpečený (ideálne v pôvodnom balení), aby nedošlo v priebehu prepravy k jeho poškodeniu, balík by mal byť označený viditeľne „REKLAMÁCIA“ a obsahovať: reklamovaný tovar (vrátane kompletného príslušenstva), kópiu nákupného dokladu a Reklamačný formulár.
 4. Predávajúci vydá Kupujúcemu Spotrebiteľovi písomné potvrdenie o tom, kedy bola reklamácia uplatnená, čo je jej obsahom, aký spôsob vybavenia reklamácie je požadovaný, a to emailom do 3 pracovných dní od prijatia reklamácie (v prípade osobného uplatnenia je odovzdaný ihneď).

VIII. Zisťovanie​ ​vady tovaru a lehota na vybavenie reklamácie

 1. Tovar zaslaný k reklamácii bude testovaný na chybu uvedenú Kupujúcim.
 2. Reklamáciu vrátane odstránenia chyby predávajúci vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Lehotu 30 dní je možné po uplatnení reklamácie predĺžiť po dohovore s Kupujúcim, pričom takéto predĺženie nesmie byť na dobu neurčitú alebo neprimerane dlhú. Po uplynutí tejto lehoty sa má za to, že chyba na veci skutočne existovala a Kupujúci má rovnaké práva, ako by sa jednalo o chybu, ktorú nie je možné odstrániť.

IX. Spôsob​ vybavenia​ ​reklamácie

Zhoda s kúpnou zmluvou

 1. Ak tovar pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou v záručnej dobe, má kupujúci práva zo zodpovednosti za vady uvedené nižšie.
 2. Zhodou s kúpnou zmluvou sa najmä rozumie, že tovar má akosť a úžitkové vlastnosti zmluvou požadované, Predávajúcim alebo jeho zástupcom popisované, alebo na základe nimi vykonávanej reklamy očakávané, prípadne akosť a úžitkové vlastnosti pre tovar takého druhu obvyklé, že odpovedá požiadavkám právnych predpisov, je v tomu odpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci pre použitie​ tovaru​ ​ uvádza​ ​ alebo​ ​ pre​ ​ ktorý​ ​ sa​ ​ vec​ ​ obvykle​ ​ používa.

X. Práva spotrebiteľa zo zodpovednosti za vady

 1. Ak ​ je​ ​ Kupujúcim​ ​ Spotrebiteľ,​ ​ má​ ​ v ​ ​ závislosti​ ​ na​ ​ povahe​ ​ vady ​ pri​ ​ uplatnení​ ​ práv zo zodpovednosti za vady v záručnej dobe tieto​ práva:
  – ak ide o chybu odstrániteľnú, právo na bezplatné, riadne a včasné odstránenie chyby, ak to nie je možné právo na výmenu chybného tovaru alebo chybnej časti, ak to nie je vzhľadom k povahe chyby neúmerné. Ak nie je takýto postup možný, má právo​ ​ na​ ​ primeranú​ ​ zľavu​ ​ z ​ ​ kúpnej​ ​ ceny​ ​ alebo​ ​ odstúpenia​ ​ od​ ​ kúpnej​ ​ zmluvy,
  – ak ide o chybu neodstrániteľnú brániacu riadnemu užívaniu tovaru, právo na výmenu chybného tovaru alebo odstúpenia od kúpnej zmluvy. Rovnaké práva Spotrebiteľovi patria, ak ide síce o odstrániteľné chyby, ak však Spotrebiteľ nemôže pre opätovné vyskytnutie chyby po oprave alebo pre väčší počet chýb tovar riadne užívať.

  Za opätovné vyskytnutie chyby sa považuje najmä, ak rovnaká chyba brániaca riadnemu užívaniu, ktorá bola v záručnej dobe už najmenej dvakrát odstraňovaná, sa vyskytne znovu. Väčším počtom chýb sa rozumie, ak má tovar súčasne aspoň tri chyby brániace​ ​ jejho ​ riadnemu​ ​ užívaniu, ak ide o iné chyby neodstrániteľné a spotrebiteľ nepožaduje výmenu veci, má právo na​ ​ primeranú​ ​ zľavu​ ​ z ​ ​ kúpnej​ ​ ceny​ ​ alebo​ ​odstúpenie​ ​ od​ ​ kúpnej​ ​ zmluvy.
 2. Voľbu spôsobu vybavenia reklamácie vykoná kupujúci. Ak kupujúci nezvolí spôsob vybavenia reklamácie predávajúcim poskytnutej​ primeranej​ ​ lehote,​ zvolí​ ​ho​ Predávajúci.
 3. Predávajúci na nevhodnosť voľby kupujúceho upozorní a navrhne vhodný spôsob (najmä v prípade, keď Kupujúci vyžaduje spôsob týkajúci sa odstrániteľnej chyby, ale predávajúci zistí, že ide o chybu neodstrániteľnú).
 4. Ak Predávajúci zistí, že Kupujúcemu nevznikol nárok na nárok z vád tovaru a uplatnenú reklamáciu zamietne, bezodkladne o tom Kupujúceho písomne upovedomí.
 5. V prípade, že Kupujúci súhlasí s platenou opravou, táto bude vykonaná na základe ceny a podmienok dohodnutých medzi Kupujúcim a Predávajúcim. Pred vykonaním platenej opravy bude Kupujúci informovaný o cene opravy, jej rozsahu a dobe potrebnej na jej vykonanie. Na vykonanie platenej opravy možno pristúpiť len po výslovnom súhlase Kupujúceho.
 6. Po vybavení reklamácie  predávajúci upozorní o ukončení reklamácie kupujúceho e-mailom. Pokiaľ bol tovar zaslaný prepravnou službou, bude po vybavení​ automaticky​ ​ zaslaný​ ​ na​ ​ adresu​ ​ kupujúceho.
 7. Kupujúci​ ​ má​ ​ právo​ ​ na​ ​ úhradu​ ​ nevyhnutných​ ​ nákladov​ ​ (najmä​ ​ poštovného,​ ​ ktoré​ uhradil​ ​ pri odosielaní​ ​ reklamovaného​ ​ tovaru),​ ​ ktoré​ ​ mu​ ​ vznikli​ ​ v ​ ​ súvislosti​ ​ s uplatnením​ ​ oprávnených práv​ ​ zo​ ​ zodpovednosti​ ​ za​ ​ vady​ ​ (odporúčame​ ​ požiadať najneskôr​ ​ do​ ​ 30​ ​ dní​ ​ po​ ​ vybavení reklamácie​ ​ – ​ ​ zákonná​ ​ lehota​ ​ tým​ ​ nie​ ​ je​ ​ dotknutá)​ ​ a ​ ​ boli​ ​ vynaložené​ ​ skutočne​ ​ a ​ ​ účelne.​
 8. Po vybavení oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. V prípade neoprávnenej reklamácie sa záručná doba nepredlžuje. Ak bola reklamácia tovaru v záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, začne záručná doba plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie. Doba trvania reklamácie sa počíta od nasledujúceho dňa po uplatnení reklamácie do dňa vybavenia reklamácie, teda doby, kedy bol kupujúci povinný vec prevziať.
 9. Pri výdaji tovaru po vybavení reklamácie je kupujúci povinný predložiť doklad, na základe ktorého bola vec prijatá do reklamácie a musí preukázať svoju totožnosť OP alebo platným cestovným​ ​ pasom.

XI. Záverečné​ ​ ustanovenia

 1. Tento reklamačný poriadok je platný od 05.10.2020. Tento reklamačný poriadok je k dispozícii​ online​ na​ ​www.ardiama.sk.

Nenašli ste informáciu, ktorú ste hľadali?

Preskúmajte ďalšie dokumenty alebo nás priamo kontaktujte. Radi vám odpovieme na všetky otázky súvisiace s nákupom u nás.